- Διαφήμιση -

Η «DOUSIS COM E.E.» είναι ιδιοκτήτρια του Miss GLITTER και missglitter.gr. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητή στο πλαίσιο του διαγωνισμού.


1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την επιφύλαξη της παρ. 12.

- Διαφήμιση -

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας «DOUSIS COM», καθώς και οι συγγενείς αυτών Α΄ και Β΄ βαθμού, και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.

3. Ο διαγωνισμός, απευθύνεται αφενός στους αναγνώστες του περιοδικού Miss GLITTER , missglitter.gr και της σελίδας Miss GLITTER mag στο Facebook και άνω των 18 ετών, και όλων όσων θέλουν να συμμετάσχουν.

4. Έγκυροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι όσοι έχουν κάνει “share” την ανάρτηση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία που αναγράφεται στον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες που έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά θα μπουν σε κλήρωση για την ανάδειξη νικητών.

5. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Miss GLITTER mag στο Facebook. θα τα παραλάβουν οι ίδιοι από τα γραφεία του περιοδικού Π. Μπακογιάννη 34, Μεταμόρφωση, τηλ. 2106858190. Στους νικητές της επαρχίας αποστέλλεται με courier, με δική τους χρέωση.

6. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του προγράμματος, ακόμα και σ” αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των οριζομένων στον όρο 2 στα πλαίσια των παρόντων.
(γ) σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που τάσσονται στους παρόντες όρους.
Σε περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές ακυρωθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αυτός θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ο διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες .

7. Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του στη σελίδα του Miss GLITTER mag στο Facebook, που θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης αλλά και για λόγους διαφήμισης και προβολής

8. Η «DOUSIS COM» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το δώρο καθώς και τον αριθμό αυτού με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «DOUSIS COM» παύει να υφίσταται. Η «DOUSIS COM» δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

10. Η «DOUSIS COM» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στα site της, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων. Ο νικητής υποχρεούται, κατά την παραλαβή των δώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την «DOUSIS COM», χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, παρέχει τη δυνατότητα στην «DOUSIS COM» να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο διαγωνισμό, συγκατατίθενται στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ.), που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου από το νικητή.

11. Για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με την κλήρωση η «DOUSIS COM» επεξεργάζεται στοιχεία των συμμετεχόντων σ” αυτή. Ειδικότερα, η «DOUSIS COM» επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο και την ηλικία των συμμετεχόντων και τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται έγκριση των συμμετεχόντων για την τήρηση των δηλουμένων από αυτούς προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και για τη χρήση τους για διαφημιστικές ενέργειες που διενεργεί η «DOUSIS COM» για τα επόμενα 3 χρόνια. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από τη «DOUSIS COM», βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνώντας με τη DOUSIS COM στο τηλέφωνο 210 6858190, Τμήμα Marketing.

12. Η «DOUSIS COM» έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος, η υποχρέωση της «DOUSIS COM» περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του προγράμματος, με σχετική δημοσίευση ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης το πρόγραμμα θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

13. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή επιτροπή κρίσης της «DOUSIS COM» που θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα άτομα: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Πωλήσεων, των Νομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Μarketing. Η κρίση της επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.

14. Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα του Miss GLITTER mag στο Facebook

15. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.